História

Naše zariadenie vzniklo  presťahovaním  Detského výchovného ústavu v Studenom, do budovy bývalej Školy v prírode v Harmónii v Modre. V roku 1995 bol zriadený ako Detský domov so zvýšenou starostlivosťou so základnou a osobitnou školou pre dievčatá s poruchami správania. Od svojho vzniku  prešiel viacerými organizačnými zmenami. V roku 1996 sa stal koedukovaným detským domovom. Od roku 1997 fungoval ako Detský domov Harmónia, zariadenie  internátneho typu. V roku 2002 bol transformovaný na detský domov rodinného typu. K 1.1.2011 bol Detský domov Harmónia v Modre zlúčený s Detským domovom Pohoda v Bratislave.

Súčasnosť

V súčasnosti  Detský domov Harmónia sídli na Stavbárskej ulici č.6 v Bratislave, poskytuje starostlivosť pre deti v zmysle zákona č.305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dočasne im nahrádza ich prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie  od narodenia až po dosiahnutie plnoletosti, najdlhšie do veku 27 rokov.  Ide o  štátne, sociálne zariadenie so širokým spektrom pôsobností, zabezpečujúce náhradnú starostlivosť pre deti, o ktoré sa rodičia z rôznych dôvodov nemôžu postarať.

Detský domov je zriadený Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny  ako centrum detí, s kapacitou 80 detí. Svoju činnosť vykonáva pobytovou formou.

Z celkového počtu detí :

- 40 detí máme umiestnených v profesionálnych rodinách, máme zriadené Centrum podpory profesionálnych rodín (CPPR), ktoré sídli na Stavbárskej 6, v Bratislave.

- 30 detí žije v 3 samostatných skupinách po 10 detí. Dve samostatné skupiny sú umiestnené

v Modre – Harmónii a tretia v rodinnom dome v Modre – Kráľovej.

Každá skupina – rodina užíva samostatný obytný priestor s kuchyňou, obývačkou, detskými izbami, miestnosťou

pre vychovávateľov a sociálnymi zariadeniami.

-5 mladých dospelých má možnosť bývania v garsónkach.

O deti v skupinách sa starajú vychovávatelia, odborný a pomocný personál. Snažíme sa život detí v samostatných skupinách priblížiť životu v rodine (individuálny prístup, účasť na spolurozhodovaní, vzdelávanie, záujmové aktivity, zapájanie detí do bežných domácich prác).

Cieľom nášho zariadenia je pomáhať  deťom a  rodinám v čase ich krízy. Deťom, ktorým sa napriek snahe zainteresovaných pracovníkov nepodarí návrat do biologickej rodiny, prípadne náhradnej rodiny, sa snažíme vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre ich zdravý psychický i fyzický vývin a  ich následné  zaradenie do spoločnosti.